Všeobecné obchodné podmienky (VOP) MO Slovakia s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ( VOP ) MO Slovakia s.r.o.

Čl. I.
Predmet:

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte len „VOP“) MO Slovakia s.r.o. sú vydané s cieľom upresnenia práv a povinností vyplývajúcich účastníkom zo zmluvy o preprave veci  uzavretej podľa zákona č. 513/1991 Zb., (ďalej v texte len „Obchodný zákonník“) v platnom znení, alebo z prepravnej zmluvy uzatvorenej podľa Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (ďalej v texte len  „Dohovor CMR“), zverejneného v Zbierke listín ako vyhláška č. 11/1975 Zb. v platnom znení.
 2. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o preprave veci a  prepravnej zmluvy (ďalej v texte budú zmluva o preprave veci a prepravná zmluva, uvádzané len ako  „zmluva o preprave“ alebo „prepravná zmluva“) a záväzným spôsobom upravujú vzťahy vzniknuté medzi odosielateľom a dopravcom pri preprave tovaru.
 3. Odlišné zmluvné dojednania v zmluve o preprave majú prednosť pred ustanoveniami v týchto VOP.

Čl. II.
Základné pojmy:

 1. Názvy a definície základných a odvodených termínov používaných v cestnej doprave a preprave sa vykladajú podľa týchto Slovenských technických noriem:
 • STN 01 8500 Základné názvoslovie v doprave
 • STN 01 8521 Názvoslovie cestnej dopravy a prepravy
 • STN 77 0000 Názvoslovie obalovej techniky
 • STN 26 0002 Manipulácia s materiálom
 • STN 26 9004 Manipulačné jednotky
 1. Pre medzinárodnú cestnú nákladnú prepravu sa použijú základné pojmy uvedené v Dohovore CMR.
 2. Pre účely vzniku zmluvného vzťahu prostredníctvom prepravnej zmluvy a VOP sa pod pojmom objednávateľ (prepravy) rozumie právnická osoba uvedená v hlavičke prepravnej zmluvy t.j. MO Slovakia s.r.o.,  Ľudové námestie 4/488, 831 03 Bratislava, IČO: 35 852 933.
 3. Pre účely zmluvného vzťahu prostredníctvom prepravnej zmluvy,  sa pod pojmom dopravca rozumie právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá uskutoční pre objednávateľa prepravu tovaru v zmysle prepravnej zmluvy, ktorej súčasťou sú tieto VOP.
 4. Dopravca v rámci zmluvného vzťahu založeného prepravnou zmluvou, garantuje objednávateľovi, že má všetky oprávnenia, povolenia, licencie a pod. potrebné na uskutočnenie vnútroštátnej alebo medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy a že dopravu bude zabezpečovať len osobami na túto činnosť spôsobilými.
 5. Prepravná zmluva je uzatvorená ak:
  – dopravca bez výhrad potvrdí  a podpíše návrh prepravnej zmluvy a odošle ho faxom alebo e-mailom odosielateľovi najneskôr v deň doručenia návrhu prepravnej zmluvy. V prípade potvrdenia návrhu prepravnej zmluvy formou e-mailovej pošty sa do potvrdenia uvádza dopravca text v znení : „Potvrdzujem prijatie a súhlasím so znením prepravnej zmluvy č. …“.Takéto potvrdenie zašle dopravca na e-mailovú adresu odosielateľa forwarding@moslovakia.sk najneskôr v deň doručenia návrhu prepravnej zmluvy.

– dopravca nepotvrdí písomne návrh prepravnej zmluvy, ale telefonicky, alebo SMS správou potvrdí vykonanie prepravy a vozidlo pristaví v zmysle návrhu prepravnej zmluvy na miesto nakládky. Uvedené oznámi dopravca na telefónne číslo odosielateľa uvedené v návrhu prepravnej zmluvy.

 1. Ak dopravca potvrdil návrh prepravnej zmluvy, ale s písomnými výhradami, dodatkami, obmedzeniami alebo inými zmenami je tento návrh odmietnutím pôvodného návrhu a považuje sa za nový návrh prepravnej zmluvy smerujúci od dopravcu k  objednávateľovi. Až bezvýhradným potvrdením nového návrhu objednávateľom dôjde k uzavretiu prepravnej zmluvy.
 2. Na vznik, zmenu, zrušenie, platnosť platia ustanovenia Obchodného zákonníka, pokiaľ nejde o prepravnú zmluvu, ktorá sa riadi ustanoveniami Dohovoru CMR.
 3. Na vzťahy neupravené Dohovorom CMR sa uplatňujú príslušné ustanovenia slovenských právnych noriem.

Čl. III. 
Povinnosti dopravcu pri prepravnom procese:

 1. Dopravca je povinný do prepravnej zmluvy uviesť meno vodiča, tel. kontakt na vodiča a evidenčné číslo dopravného prostriedku, alebo tieto údaje písomne prípadne telefonicky oznámiť objednávateľovi pred začiatkom nakládky.
 2. Dopravca je povinný bezodkladne po pristavení dopravného prostriedku na miesto nakládky informovať objednávateľa (správou SMS, prípadne telefonicky) o začatí nakládky a o všetkých odchýlkach voči podmienkam uvedeným v prepravnej zmluve.
 3. Dopravca je povinný počas prepravy informovať objednávateľa o skutočnom priebehu prepravy a prípadných odchýlkach od podmienok dohodnutých v prepravnej zmluve, minimálne však po nakládke/vykládke a 1x počas prepravného procesu, formou uvedenou podľa bodu 2, čl. III.
 4. Dopravca je povinný na požiadanie objednávateľa kedykoľvek objednávateľa informovať o priebehu prepravy.
 5. Dopravca je povinný vybaviť dopravný prostriedok monitorovacím zariadením, alebo inými komunikačnými prostriedkami aktívnymi aj v zahraničí.
 6. Dopravca je  povinný v rámci prepravnej zmluvy od objednávateľa prijať podrobnejšie pokyny, čo do spôsobu, druhu a trasy prepravy a určenia príjemcu tovaru.
 7. Dopravca sa zaväzuje, že pri medzinárodnej preprave tovaru zaznamená na mieste odoslania (nakládky) do všetkých exemplárov nákladného listu CMR údaje v zmysle čl. 6 a 26 Dohovoru CMR uvedené v prepravnej zmluve.
 8. Dopravca sa zaväzuje, že bude pri vykonávaní svojej činnosti pre objednávateľa postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky právne predpisy platné na území štátov, v ktorých sa vykonáva preprava na základe tejto zmluvy, a to vrátane predpisov o minimálnej mzde pre zamestnancov alebo iných obdobných predpisov. Dopravca v plnom rozsahu zodpovedá objednávateľovi za akúkoľvek škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinnosti dopravcu podľa predchádzajúcej vety ako aj za akékoľvek sankcie alebo pokuty uplatnené alebo uložené objednávateľovi z dôvodu porušenia povinností dopravcu podľa predchádzajúcej vety.
 9. Dopravca sa zaväzuje, že bude dodržiavať nasledovné pokyny pre vykládky tovaru na miestach bez zjavného sídla spoločnosti (stavby, neoznačené sklady, voľné priestranstvá a pod.) Z hľadiska bezpečného doručenia tovaru k zákazníkovi, resp. na miesto určenia je dopravca povinný dbať na nasledovný postup pri doručovaní tovaru a sprievodných dokladov:
 10. presné informácie od objednávateľa:
 • v objednávke od objednávateľa musí byť presne určená kontaktná osoba na vykládke :

meno, funkcia, telefóne číslo + ostatné náležitosti pre vykládku

 • v prípade, že určená osoba nie je na vykládke, musí objednávateľ písomne určiť inú osobu, bez  písomného súhlasu na vydanie tovaru náhradnej osobe nesmie byť tovar vyložený !!!!
 1. pokyny pre vodiča: 
 • vodič ( zástupca dopravcu )  je povinný na mieste vykládky kontaktovať osobu uvedenú

v objednávke a odovzdať tovar iba tejto určenej osobe

 • prevzatie tovaru potvrdí táto osoba na CMR dokument, kde uvedie nasledovné údaje:

meno paličkovým písmom , svoju funkciu vo firme, číslo OP, podpis, dátum a čas prevzatia

tovaru

 • v prípade, že určená osoba nie je prítomná, vodič okamžite informuje

objednávateľa a ten určí náhradnú osobu na príjem tovaru, bez písomného súhlasu nesmie vydať tovar inej osobe !!!

 • vodič je povinný skontrolovať všetky potvrdené doklady po vykládke
 1. Bez vyššie uvedených údajov na dokladoch nebude preprava považovaná za vykonanú, t.j. preprava bude považovaná za neukončenú a nebude uhradená. Za prípadné nezhody v doručení a reklamácie za nedodanie  je zodpovedný dopravca.

Čl. IV. 
Technické podmienky:

 1. Dopravca je povinný pristaviť na miesto nakládky vhodný dopravný prostriedok, s čistou ložnou plochou, s vybavením vhodným pre dohodnutý druh prepravovaného tovaru (napr. prostriedky na upevnenie nákladu atď.), podľa špecifikácie uvedenej v prepravnej zmluve.
 2. Ak predmetom prepravy budú nebezpečné látky, musí byť dopravný prostriedok vybavený tak, ako je to uvedené v Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v platnom znení. Pri preprave skaziteľného tovaru musí dopravný prostriedok spĺňať podmienky uvedené v Dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP) v platnom znení.
 3. Dopravný prostriedok musí byť technicky spôsobilý na jazdu na  pozemných komunikáciách v zmysle Zákona o premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení a vybavený v zmysle Vyhlášky o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách v platnom znení a musí byť spôsobilý na jazdu na pozemných komunikáciách a vybavený príslušenstvom v zmysle právnych noriem upravujúcich pohyb vozidiel na pozemných komunikáciách príslušného štátu, na území ktorého sa doprava uskutočňuje.
 4. Ak dopravca z rôznych príčin nemôže pristaviť dohodnutý dopravný prostriedok na miesto nakládky v dohodnutom čase, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
 5. Ak počas presunu dopravného prostriedku na dohodnuté miesto nakládky dôjde k udalosti, ktorá zapríčiní nedodržanie dohodnutého termínu nakládky je dopravca povinný bezodkladne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti a o príčinách nedodržania, pre ktoré nebolo možné dopravný prostriedok pristaviť na miesto nakládky včas.
 6. Dopravcovi a prípadným tretím osobám prítomným, či zúčastneným na preprave realizovanej pre objednávateľa je zakázaná akákoľvek manipulácia so zásielkami pri vykonávaní prepráv (t.j. od ukončenia naloženia dopravného prostriedku až po začiatok vykládky u príjemcu) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Uvedené neplatí, ak je zásielka už v takom stave, že ohrozuje zdravie, život, majetok účastníkov cestnej premávky, alebo bezprostredne hrozí škoda na zásielke. Informačná povinnosť dopravcu voči objednávateľovi nie je týmto dotknutá. Uvedené ďalej neplatí v tom prípade, ak sa dopravný prostriedok nakladá na viacerých miestach nakládok bez toho, že by medzitým bola zásielka doručená príjemcovi. V takomto prípade je dopravcovi povolená výhradne taká manipulácia so zásielkou, ktorá sa týka racionalizácie uloženia zásielky na dopravnom prostriedku, na ktorý bola pôvodne naložená, pričom dopravca si musí počínať tak a dbať na to, aby manipuláciou zásielky nedošlo k jej poškodeniu alebo zničeniu.
 7. Počas poskytovania služieb podľa uzavretej  prepravnej zmluvy dopravca zabezpečí, že jeho zamestnanci, zástupcovia a subdodávatelia budú dodržiavať bezpečnostné pravidlá špecifikované zákazníkom. Ak dopravca poruší tieto bezpečnostné pravidlá, bude plne zodpovedný za akúkoľvek škodu na majetku, zdraví a živote, ktorá tým vznikne objednávateľovi, dopravcovi alebo tretím stranám.
 8. Objednávateľ je oprávnený započítať oproti sumám, na ktoré má dopravca nárok, výšku takých škôd, ktoré vznikli objednávateľovi v zmysle čl. IV. ods. 7.  Zápočet je možný do výšky škôd špecifikovaných v škodovom protokole alebo v osobitnej faktúre objednávateľa doručenej dopravcovi. Dopravca vyslovene súhlasí s takýmto započítaním pohľadávok.
 9. Každý vodič dopravného prostriedku najatý dopravcom musí pri vstupe do areálu odosielateľa, objednávateľa alebo. príjemcu zásielky podpísať na požiadanie vyhlásenie o dodržaní bezpečnostných pravidiel v rozsahu jemu predloženom. Podpisom takéhoto vyhlásenia vodič dopravcu potvrdzuje, že bol oboznámený s požadovanými bezpečnostnými pravidlami, porozumel im a bude ich dodržiavať.
 10. V prípade prepráv s povinnosťou plombovania platí  :
 • Prevzatie výrobku a kontrola
  Všetky plné prichádzajúce a odchádzajúce kamióny musia byť zaplombované zodpovednými pracovníkmi s použitím očíslovaných, evidovaných kovových plomb. Číslo plomby musí byť overené a uvedené v sprievodných dokumentoch.
 • V prípade, že bezpečnostná plomba bola porušená oprávnenou osobou ( pohraniční colníci), musí existovať zodpovedajúci záznam, ktorí popisuje dôvod odstránenia plomby. Musí byť urobená výmena očíslovanej plomby a tieto údaje musia byť zaznamenané v prepravných dokumentoch.
 • Pri dodávkach bude preverovaná totožnosť vodičov spolu s dokumentáciou (napríklad či je správne meno vodiča uvedené v sprievodných dokumentoch, či je totožná osoba s fotografiou v OP a pod.) Ak budú existovať dôkazy o nevyhovujúcich prepravných praktikách alebo manipulácii s tovarom, potom tento môže byť odmietnutý a vrátený alebo bude čakať na inšpekciu zodpovedného pracovníka príjemcu.
 • Ten kto vykoná hodnotenie kvality s cieľom určiť potenciálny vplyv porušenia plomby  na kvalitu výrobku  (Príklad: zakázané materiály v rámci prepravy, predchádzajúce užívanie vozidla na prepravu  zakázanej látky, umiestnenie aktuálnej zásielky a riziko kontaminácie, nevhodná regulácia teploty, zlomené, nečitateľné, alebo chýbajúce plomby, alebo v prípade že číslo plomby nesedí s číslom uvedeným v prepravných dokumentoch).  ?
 1. Zamedzenie „neutralizácie CMR“ prípadne prekládky :
 • V prípade, že odosielateľ požaduje neutralizáciu alebo prekládku tovaru počas prepravy, je dopravca povinný vystaviť a podpísať nasledovné prehlásenie:
 • „Prehlásenie dopravcu alebo vodiča“

Prehlasujem, že som od môjho zamestnávateľa, prípadne objednávateľa prepravy obdržal pokyny na prepravu, ktoré sú plne v súlade s obsahom mnou podpísaného nákladného listu CMR číslo ………….. .

Neobdržal som žiadne pokyny, a neviem o žiadnych skutočnostiach, ktoré by naznačovali, že sa preprava nemá vykonať presne podľa tohto nákladného listu CMR .

Som si vedomý, že naložený tovar je vlastníctvom odosielateľa ( ak nie je uvedené inak ) a on jediný je oprávnený meniť pokyny na vykonanie prepravy a to výhradne prostredníctvom objednávateľa. Zaväzujem sa prepravu vykonať sám, bez prekladania alebo zmeny vodiča, podľa pokynov objednávateľa uvedených v nákladnom liste CMR a akýkoľvek pokyn na zmenu trasy, alebo miesta vykládky odmietnem a nahlásim na :  forwarding@moslovakia.sk

Počas prepravy budem parkovať na bezpečných parkoviskách uvedených na WEB stránke IRU. Som si ďalej vedomý, že za uvedenie nepravdy v tomto prehlásení,  vyloženie na inom mieste, ako je uvedené v nákladnom liste CMR, alebo odovzdaním inému subjektu, ako je príjemca uvedený v nákladnom liste CMR sa môžem stať spoluvinníkom na trestnom čine  Podvodu podľa § 221, Sprenevery podľa § 213 Trestného  zákona,  alebo daňového či iného deliktu.

Čl. V. 
Ekonomické podmienky:

 1. Cena za prepravu sa pri každej jednotlivej preprave stanovuje dohodou podľa zákona o cenách v platnom znení a je uvedená v prepravnej zmluve; ak cena nebola dohodnutá potom je cenou za prepravu cena obvyklá v čase uzavretia prepravnej zmluvy. K cene sa pripočítava daň z pridanej hodnoty v zákonnej výške.
 2. Dopravca bude prepravné a prípadné ostatné náklady fakturovať odosielateľovi na adresu uvedenú v prepravnej zmluve najneskôr do 10 dní odo dňa ukončenia prepravného procesu. Daňový doklad musí obsahovať údaje v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty a obchodného zákonníka v platných zneniach a musí byť v ňom uvedené evidenčné číslo prepravy.
 3. Úhradu za zrealizovanú prepravu vykoná objednávateľ na základe daňového dokladu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú nasledovné doklady:
 • potvrdený originálny doklad o prevzatí zásielky príjemcom (dodací list, CMR, záznam o prevádzke vozidla)
 • v prípade prepráv tovaru pod colným dohľadom potvrdenie o dodaní (TC 11) a tranzitné colné vyhlásenie ak boli vystavené odosielateľom
 • ďalšie požadované doklady uvedené v prepravnej zmluve
 1. Daňový doklad je splatný v lehote uvedenej v prepravnej zmluve. Lehota splatnosti začína plynúť dňom zaevidovania daňového dokladu v účtovnej evidencii objednávateľa.
 2. Dopravca na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok objednávateľa vyjadruje slobodne a vážne svoj súhlas s tým, že jeho faktúra vystavená objednávateľovi bude splatná do 75 dní od jej zaúčtovania v účtovnej evidencii objednávateľa, pričom dopravca zároveň prehlasuje, že zmluvné strany sa takto výslovne dohodli a že takto dohodnutá splatnosť faktúr dopravcu nie je v žiadnom prípade v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre dopravcu.
 3. Faktúra vystavená dopravcom musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č.222/2004 Z. z. o dani s pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 4. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru dopravcovi pre chyby v obsahu faktúry, chyby v obsahu povinných príloh, chýbajúce povinné prílohy. O týchto nedostatkoch oboznámi neodkladne dopravcu, ktorý vykoná opravu. Splatnosť faktúry sa predlžuje o dobu od odoslania nesprávnej faktúry na opravu dopravcovi, do zaevidovania opravenej faktúry v účtovnej evidencii objednávateľa.
 5. Faktúra sa považuje za zaplatenú odpísaním platenej sumy z bankového účtu objednávateľa.
 6. Dopravca je povinný informovať objednávateľa pred uzavretím prepravnej zmluvy, či ku dňu uzavretia prepravnej zmluvy bol uvedený alebo zverejnený na zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 14 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty alebo či nenastali na strane dopravcu žiadne dôvody pre zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Táto povinnosť informovať objednávateľa o uvedených skutočnostiach trvá i počas celého trvania zmluvného vzťahu. V prípade, ak dopravca bude pridaný do zoznamu osôb vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 14 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty alebo vzniknú na strane dopravcu akékoľvek dôvody pre zrušenie registrácie podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je dopravca povinný bezodkladne o týchto skutočnostiach písomne informovať objednávateľa. Pri porušení tejto povinnosti dopravcu, ktorú má  voči objednávateľovi alebo pri uvedení nepravdivých údajov zo strany dopravcu ohľadom uvedených skutočností, je objednávateľ oprávnený požadovať od dopravcu náhradu škody týmto spôsobenú objednávateľovi v súvislosti so vznikom zodpovednosti objednávateľa ručiť za daň uvedenú na faktúre podľa § 69 ods. 14 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ak táto nebola dopravcom uhradená, vrátane dane zaplatenej na základe rozhodnutia daňového orgánu dopravcu. Ak dopravca bude zverejnený na zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 14 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, odosielateľ je oprávnený okamžite jednostranne odstúpiť od zmluvy s účinnosťou odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy dopravcovi.
 7. Dopravca, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, určí v zmluve o preprave a na faktúrach vystavených podľa týchto VOP a zmluvy o preprave na úhradu plnenia bankový účet, ktorý správca dane zverejnil v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty DPH (ďalej len „zákon o DPH“) na webovom sídle finančného riaditeľstva (ďalej len „Oznámený účet“).

 

 1. Ak v zmluve o preprave alebo na faktúre dopravca uvedie iný bankový účet ako Oznámený účet, objednávateľ je oprávnený poukázať platbu na ktorýkoľvek Oznámený účet Dopravcu. Poukázanie platby na ktorýkoľvek Oznámený účet (t. j. účet odlišný od účtu uvedeného na faktúre) zmluvné strany považujú za riadne poukázanie plnenia podľa zmluvy o preprave.

 

 1. Ak dopravca nemá žiadny Oznámený účet riadne zverejnený na webovom sídle finančného riaditeľstva v súlade so zákonom o DPH, objednávateľ je oprávnený zraziť z každej fakturovanej platby za uskutočnené zdaniteľné plnenie sumu dane z pridanej hodnoty a odviesť ju v mene dopravcu príslušnému daňovému úradu, čím zamedzí vzniku povinnosti ručenia za daň.

 

 1. Po poukázaní dane z pridanej hodnoty príslušnému daňovému úradu v súlade s bodom 9. je poukázanie zdaniteľného plnenia bez príslušnej dane z pridanej hodnoty (t. j. iba základ dane) zmluvnými stranami považované za riadnu úhradu podľa tejto zmluvy o preprave (tj. základ dane a výška dane z pridanej hodnoty) a dopravca nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úroky z omeškania, penále, náhradu škody ani iné sankcie, a to ani v prípade, ak by takéto alebo podobné sankcie boli dopravcovi vyrubené daňovým úradom.

 

 1. V prípade zmeny Oznámeného účtu je dopravca povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti prostredníctvom emailu zaslaním kontaktnej osobe objednávateľa.

Čl. VI. 
Podmienky v colnom konaní:

 1. Dopravca zodpovedá objednávateľovi za škody ktoré vzniknú v prípade, ak tovar unikne colnému dohľadu a z uvedeného dôvodu bude objednávateľ zaviazaný rozhodnutím colných orgánov zaplatiť pokutu, alebo colný dlh.
 2. Dopravca je povinný prepravovaný tovar, ktorý sa nachádza pod colným dohľadom vždy dodať colnému úradu určenia, ktorý je uvedený v colných dokladoch a vyžiadať si potvrdenie o jeho dodaní podľa pokynov objednávateľa.
 3. Dopravca je povinný prijať také opatrenia, aby v priebehu dopravy nedošlo k porušeniu colnej uzávery, alebo odňatiu tovaru spod colného dohľadu, čo by malo za následok vznik sankčnej zodpovednosti objednávateľa, alebo vznik povinnosti zaplatiť colný dlh.
 4. Colné orgány sú oprávnené kontrolovať kamióny a požiadať o odber vzoriek z nákladu.
  V tomto prípade je dopravca povinný dodržiavať nasledovné:
  Ak colné orgány požiadajú o vzorku tovaru, musia vystaviť potvrdenie, že túto vzorku odoberajú a vysvetliť za akým účelom
  2. Ak sa poruší plomba a musí byť nasadená nová, toto musí byť uvedené v CMR .
  3. Vodič  musí mať náhradnú plombu, aby ju vedel umiestniť namiesto tej poškodenej

Čl. VII. 
Ostatné podmienky:

 1. Dopravca musí spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti a finančnej spoľahlivosti a mať na základe povolenia správneho orgánu platné oprávnenie podnikať v cestnej doprave.
 2. Dopravca je povinný mať svoju zodpovednosť dopravcu v cestnej nákladnej preprave poistenú v súlade so zákonom o cestnej doprave v platnom znení v min. výške :
 • pri medzinárodnej preprave podľa článku 23 Dohovoru CMR
 • pri vnútroštátnej preprave:

-16.600 Eur (vozidlá do užitočnej hmotnosti 3,5t)

– 99.600 Eur (vozidlá nad užitočnú hmotnosť 3,5t)

 1. Dopravca v prípade prepráv nebezpečných látok musí byť spôsobilý ich vykonávať, musí vlastniť platné osvedčenie o absolvovaní školenia o preprave látok ADR a musí mať k tomu príslušnú výbavu v dopravnom prostriedku.
 2. Dopravca je povinný dodržiavať príslušné ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení a vykonať opatrenia, ktoré mu tento zákon ukladá.
 3. Objednávateľ je oprávnený požadovať od dopravcu dokumenty uvedené v čl. VII bod 1, 2, 3, 4 a dopravca je povinný mu ich poskytnúť.
 4. Dopravca nie je oprávnený bez písomného súhlasu MO Slovakia postúpiť prepravu ďalšiemu dopravcovi.
 5. Preprava nesmie byť zverejnená a ponúkaná na aukčných portáloch ( RAAL, TIMOCOM a pod.) V prípade porušenia týchto podmienok môže byť dopravca postihnutý sankciou až do výšky prepravného.
 6. Ak dôjde konaním dopravcu/dodávateľa  ku strate zákazníka, MO Slovakia si môže voči dopravcovi / dodávateľovi  uplatňovať náhradu škody vo výške ušlého zisku.
 7. Aby mohol dopravca pre objednávateľa vykonať prepravu , musí byť zaradený do zoznamu schválených dodávateľov objednávateľa. Pre zaradenie do tohto zoznamu je nutné dopravcom predložiť objednávateľovi nasledovné dokumenty:
 • Koncesnú listinu
 • Výpis z obchodného/živnostenského registra
 • Kópiu poistnej zmluvy s dokladom o úhrade poistného na aktuálne obdobie
 • Dotazník dopravcu
 • Kompletné kontaktné a fakturačné údaje
 • Zoznam disponentov a vodičov spoločnosti
 • Zoznam vozidiel a ich ŠPZ
 • Referenčná listina

V prípade akýchkoľvek zmien v uvedených dokumentoch je dopravca povinný túto zmenu nahlásiť i objednávateľovi.

Čl. VIII.

Zodpovednosť, škody, reklamácie

 1. Dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky, alebo za jej poškodenie, od okamihu prevzatia zásielky k preprave až do okamihu jej vydania určenej osobe, ako aj za nedodržanie dodacej lehoty. Dopravca je povinný nahradiť škodu za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky, poškodenie alebo iným spôsobom znehodnotenie zásielky. Ak si u dopravcu uplatní náhradu takto vzniknutej škody oprávnená osoba (objednávateľ, odosielateľ, príjemca), dopravca súhlasí s postúpením takejto pohľadávky tretej osobe (napr. poistnému ústavu). Dopravca sa nemôže dovolávať, v snahe zbaviť sa svojej zodpovednosti , ani chýb vozidla použitého na prepravu, ani zavinenia alebo nedopatrenia osoby, od ktorej najal vozidlo alebo jej zástupcov alebo pracovníkov.
 2. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť dopravcu aj objednávateľa za porušenie zmluvných povinností sa považujú prekážky, ktoré spĺňajú všetky znaky uvedené v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka v platnom znení resp. v príslušných ustanoveniach Dohovoru CMR v platnom znení. Existenciu prekážky vylučujúcej zodpovednosť musí preukázať strana, ktorá sa prekážky dovoláva.
 3. Ak dopravca preberá na prepravu poškodený, nekompletný alebo zničený tovar, musí byť pri dokladoch sprevádzajúcich tovar priložený „Zápis o škode“, alebo v prepravných dokladoch uvedená výhrada dopravcu pri nakládke voči stavu tovaru. V opačnom prípade sa má za to, že k poškodeniu, alebo strate tovaru došlo počas prepravy.
 4. Dopravca je povinný podať objednávateľovi správu o škode, ktorá na tovare hrozí, alebo ktorá na nej už vznikla, a to bezodkladne po tom, ako sa o tom dozvie.
  Výhradu dopravca poznamená:
 • vo vnútroštátnej preprave do všetkých exemplárov prepravného listu (záznamu o preprave)
 • v medzinárodnej preprave do nákladného listu CMR rubrika č. 18 (v anglickej verzii rubrika č.14); do tejto rubriky uvedie text alebo číselné označenie výhrady podľa inštrukcií IRU vydaných v Check-liste CMR/TIR.
 1. Ak si dopravca nesplní svoje povinnosti uvedené v prepravnej zmluve, alebo vo VOP (s výnimkou čl. IV. body 4, 5 a čl. VI. bod 1 týchto VOP) je v prípade, že objednávateľ uplatní svoj nárok, povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu až do výšky prepravného. Nárok objednávateľa na úhradu vzniknutých nákladov a škôd, ktorý vznikol z dôvodu porušenia povinností dopravcu tým nie je dotknutý. Dopravca súhlasí s postúpením takto vzniknutých pohľadávok, alebo ich častí tretej osobe (napr. poistnému ústavu).
 2. Ak si dopravca nesplní svoju povinnosť uvedenú v čl. IV. v bode 4, 5 a v čl. VI. v bode 1 týchto VOP, je v prípade, že objednávateľ uplatní svoj nárok, povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu do výšky 1500,- Eur. Nárok objednávateľa na úhradu vzniknutých nákladov a škôd, ktorý vznikol z dôvodu porušenia povinností dopravcu tým nie je dotknutý. Dopravca súhlasí s postúpením takto vzniknutých pohľadávok, alebo ich častí tretej osobe (napr. poistnému ústavu).
 3. Ak si dopravca nesplní svoju povinnosť uvedenú v čl. III. bod 7 týchto VOP, je v prípade, že objednávateľ uplatní svoj nárok z tohto porušenia, povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu do výšky sumy osobitného záujmu na dodaní uvedenej v prepravnej zmluve. Nárok objednávateľa na úhradu vzniknutých nákladov a škôd, ktorý vznikol z dôvodu porušenia povinností dopravcu tým nie je dotknutý. Dopravca súhlasí s postúpením takto vzniknutých pohľadávok, alebo ich častí tretej osobe (napr. poistnému ústavu).

Čl. IX. 

Riešenie sporov


Prípadne spory z prepravnej zmluvy , ktoré sa nepodarí vyriešiť mimosúdnou dohodou  medzi zmluvným stranami, budú oprávnenou stranou predložené na rozhodnutie:

 • pri  medzinárodnej preprave príslušnému súdu podľa  Článku 31 Dohovoru CMR
 • pri vnútroštátnej preprave vecne a miestne príslušnému súdu podľa Civilného sporového poriadku a iných platných predpisov upravujúcich uplatnenie nároku na súde.

VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.12.2005

Aktualizované ku dňu 10.5.2023

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- výkon činností a plnenie úloh v zmysle zadefinovanej dokumentácie SMK a EMS v rámci procesu a dojednávanie podmienok uzatvárania zasielateľských zmlúv,
- vyhľadávanie najvhodnejšieho spôsobu prepravy tovaru v rámci zaužívaných obchodných zvyklostí,
- zistenie, evidencia a odstránenie prípadných nezhôd v/po prepravnom procese a návrhy na prijatie opatrení na nápravu,
- sledovanie úspešnosti plnenia zákaziek súčasných a nových zákazníkov,
- dodržiavanie platných právnych noriem, zákonov, vyhlášok, predpisov, záväzných nariadení, metodických pokynov a uzatvorených zmlúv s obchodnými partnermi,
- upozornenie príkazcu na nedostačujúce alebo nesprávne pokyny resp. doklady a žiadať doplnenie údajov, dokladov,
- preverenie dostatočnej výšku poistenia prepravovaného tovaru a zodpovednosť za to, že ponúkne zákazníkom možnosť poistiť si zásielku na výšku plného krytia,
- poisťovanie zásielok,
- dodržiavanie stanovených zásad pri práci s novými zákazníkmi (platba , doklady a pod.),
- príprava podkladov pre fakturáciu za poskytnuté služby,
- vykonávanie marketingu v oblasti trhu zákazníkov a dodávateľov,
- spolupráca pri udržiavaní databázy dopravcov a zodpovednosť za ich výber.

Zamestnanecké výhody, benefity

- stabilná spoločnosť na slovenskom zasielateľskom trhu
- mladý dynamický kolektív
- motivačné finančné ohodnotenie
- firemné akcie

Informácie o výberovom konaní

Kontaktovaní budú iba uchádzači spĺňajúci všetky zadané kritériá.

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

doprava, špedícia, zasielateľstvo

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Outlook - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

špedícia, zasielateľstvo

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- ochota pracovať vo vysokom nasadení
- komunikatívnosť
- flexibilita
- spoľahlivosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- vnútroštátna preprava
- pracovná doba PO - PIA víkendy voľné, PO - SO
- zodpovednosť za zverené motorové vozidlo a náklad
- starostlivosť o udržiavanie interiéru a exteriéru vozidla
- kontrola naloženia a vyloženia tovaru
- správne rozloženie a zabezpečenie tovaru na vozidle

Zamestnanecké výhody, benefity

- stabilná spoločnosť na slovenskom zasielateľskom trhu
- mladý dynamický kolektív
- motivačné finančné ohodnotenie
- firemné akcie

Informácie o výberovom konaní

Kontaktovaní budú iba uchádzači spĺňajúci všetky zadané kritériá.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

doprava

Vodičský preukaz

B, C

Prax na pozícii/v oblasti

vodič

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- zodpovednosť
- komunikatívnosť, príjemné vystupovanie
- flexibilita
- spoľahlivosť
- samostatnosť
- KKV