Dôležitou súčasťou obstarávania prepráv sú aj služby colnej deklarácie, ktoré zahŕňajú:

        - vypísanie jednotného colného dokladu (JCD)
        - vypísanie deklarácie colnej hodnoty (DCH) 
        - vypísanie medzinárodného nákladného listu (CMR)
        - vypísanie carnetu ATA
        - vypísanie carnetu TIR
        - zastupovanie v colnom konaní (i na pobočkách colného úradu letisko, pošta, prístav)

Prepustenie tovaru do navrhovaných režimov:

        - režim voľný obeh
        - režim priamy dovoz a vývoz
        - režim uskladnenia v colnom sklade (záznam)
        - aktívny a pasívny zušľachťovací styk (záznam)

Doklady potrebné na zastupovanie v colnom konaní:

        - plnomocenstvo
        - notariátom overená kópia z výpisu z obchodného registra, príp. živnostenského listu
        - notariátom overená kópia dokladu o pridelení daňového registračného čísla


Overenia notariátom nesmú byť staršie ako 3 mesiace.